Algemene Voorwaarden

Overeenkomst
inzake de vervaardiging van een audiovisuele productie.

 

Artikel 1:
Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

1.1 Door
verlening van een opdracht aan Monces Media verklaart de opdrachtgever dat hij
kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Monces Media en
dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

1.2 Afwijken
van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die
expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Monces Media opgenomen
wordt
.

1.3 Deze
voorwaarden gelden voor ieder aanbod tussen Monces Media en een opdrachtgever
waarop Monces Media deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover
van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.

Artikel 2:
Uitvoering opdracht door Monces Media

2.1 Monces
Media zal de opdracht zelfstandig en buiten dienstbetrekking van de
opdrachtgever naar behoren en zo goed mogelijk uitvoeren.

2.2 Nadat de offerte of prijsopgave
is ondertekend zal Monces Media de opdracht gaan uitvoeren.

2.3
Oplevering geschiedt voor of op de overeengekomen datum. 
In geval van overschrijding van enige termijn zal Monces
Media en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg met elkaar treden.

2.4 Indien
een sdkaart niet leesbaar is zal Monces Media de sdkaart door een professioneel
bedrijf laten bekijken. Mochten de beelden daarna niet meer bruikbaar of
leesbaar zijn zal Monces Media het factuur crediteren en vervalt onze opdracht.
Monces Media is niet aansprakelijk te stellen voor het niet kunnen leveren van
de film.

2.5
Beëindigen opdracht
Indien, na ondertekening, door de opdrachtgever de opdracht eenzijdig wordt
beëindigd, brengen wij het volledige geoffreerde bedrag in rekening.

2.6
Verplaatsen van de opdracht is in een lopend jaar is kosteloos in goed overleg.
Wel zullen wij de aanbetaling verhogen naar de helft van het totaal geoffreerde
bedrag exclusief aanbetaling.

Artikel 3:
Medewerking van de opdrachtgever

3.1
Volledige medewerking door de opdrachtgever aan de uitvoering van de opdracht
is noodzakelijk om tot het gewenste eindresultaat te komen binnen de gestelde
uitvoeringstermijn. De opdrachtgever verstrekt aan Monces Media binnen de
verzochte termijn alle noodzakelijke informatie, documenten, huisstijl-elementen,
foto’s en andere zaken als daarover overeenstemming is bereikt.

3.2 Indien
is overeengekomen dat de opdrachtgever faciliteiten, als bijvoorbeeld
apparatuur, materiaal of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze
voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden gebruikelijke en
noodzakelijke specificaties.

3.3 Indien
voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens of faciliteiten
niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken worden verstrekt, heeft Monces
Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en om de
hieruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen.

3.4 Indien
opdrachtgever akkoord heeft gegeven kan de productie niet meer kosteloos
aangepast worden. Extra uur prijs bedraagt 85,- euro per uur exclusief btw. Om
een productie aan te passen c.q. opnieuw produceren rekenen wij met gemiddeld 8
werkuren.

Artikel 4:
Prijs, betaling, zekerheidstelling

4.1 Alle
prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), tenzij anders vermeld op de
betreffende pagina.

4.2 Alle
facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de
factuur vermelde betalingscondities. Bij gebrek van specifieke condities zal de
opdrachtgever binnen acht dagen na factuurdatum betalen. (tenzij anders
overeengekomen). Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.

4.3 Indien
de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen overeengekomen termijn
betaald, is de opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een
rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%. Indien de
opdrachtgever na een deugdelijke ingebrekestelling in verzuim blijft, zijn alle
daaruit voortvloeiende (buitengerechtelijke) incassokosten voor rekening van de
opdrachtgever, waarvan de hoogte bepaald wordt op 15% van het totaal
verschuldigde bedrag. Indien opdrachtgever tijdens de productie met andere
uitgebreidere opdrachten komt voor het vervaardigen van een luxer product,
zullen de kosten voor opdrachtgever zijn.

4.4. Nadat
een opdrachtgever zelf een reserveringsopdracht geeft of wanneer een opdracht
door videograaf is bevestigd staat de boeking voor 100% vast. Indien een
opdrachtgever hierna alsnog de boeking wil intrekken zal Monces Media het
bedrag van 500,- euro aan reserveringskosten en derving in rekening brengen.

Artikel 5:
Auteursrechten

5.1 Het
auteursrecht op werken, ontwerpen op audiovisuele werken hieronder begrepen,
komt toe aan en blijft bij Monces Media of diens licentiegevers.

5.2 Monces
Media zet te allen tijde zijn naam bij het ontwerp of op de titelrol van het
audiovisuele werk, totdat er bezwaar tegen wordt gemaakt. Tevens is Monces
Media gerechtigd in voorkomend geval de namen te vermelden van andere makers
van het ontwerp en of het audiovisuele werk. De opdrachtgever zal indien Monces
Media dat nodig acht, het te verveelvoudigen werk voorzien van het symbool ©
met de naam van Monces Media en het jaar van de eerste openbaarmaking.

5.3 Het is
de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Monces Media en/of diens licentiegever de door Monces Media aan de
opdrachtgever geleverde werken, ontwerpen en/of audiovisuele werken hieronder
begrepen, al dan niet in gewijzigde vorm te verveelvoudigen.

5.4 Het is
opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Monces Media de door Monces Media geleverde ontwerpen en/of audiovisuele werken
te bewerken.

5.5 Wanneer
de opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst volledig
is nagekomen, verkrijgt hij daarmee uitsluitend recht tot integrale
openbaarmaking en verveelvoudiging van het audiovisuele werk voor het
verspreidingsgebied conform de bestemming als bij de opdracht is
overeengekomen. Indien over de bestemming niets is vastgelegd, geldt het eerste
gebruik als de overeengekomen bestemming.

5.6 In de
tussen partijen overeengekomen prijs is tevens inbegrepen de vergoeding voor
het overeengekomen gebruik van het audiovisuele werk met betrekking tot het
verspreidingsgebied en de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming. In
geval van ander gebruik, verveelvoudiging, hergebruik of ruimer gebruik van het
audiovisuele werk, al dan niet in gewijzigde vorm, dient tussen partijen steeds
een nadere overeenkomst met betrekking tot deze vergoeding te worden gesloten.

5.7 De
opdrachtgever zal niet zonder schriftelijke toestemming van Monces Media door Monces
Media aan de opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, treatment, ontwerpen of
audiovisuele werken, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze
anders dan is overeengekomen.

5.8 Auteursrechtelijke
muziek welke wordt gebruikt bij producties is alleen toegestaan binnen
huiselijk gebruik. Monces Media is niet verantwoordelijk als opdrachtgever toch
dergelijk materiaal distribueert via bijv. sociale media kanalen. Dit is dus
verboden. Op het moment dat men een dergelijke productie openbaar wilt maken
dient opdrachtgever rekening te houden met andere prijzen in verband met
BUMA/STEMRA rechten. Voor kosten voor bijvoorbeeld bestaand repertoire
toegevoegd aan uw film, welke voor commerciële doeleinden wordt gebruikt,
verwijzen wij u naar de buma/Stemra website. Thans zijn de kosten 144,- per 30
seconden film voor bestaand repertoire.

Artikel 6:
Klachten, in gebreke stelling

6.1 Klachten
over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na
ontdekking, uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende
werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Monces Media. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat Monces Media in staat is adequaat te reageren.

6.2 Indien
een klacht gegrond is, zal Monces Media de werkzaamheden alsnog verrichten
zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar
zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk
kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 7:
Aansprakelijkheid van Monces Media

7.1 Monces
Media is slechts aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt als
rechtstreeks gevolg van hem door zijn opzet of grove schuld toe te rekenen
tekortkomingen of onrechtmatig handelen bij de vervulling van de opdracht
begaan, dan wel van personen waarvan Monces Media zich bij de uitvoering van de
overeenkomst bedient.

7.2 Iedere
aansprakelijkheid van Monces Media voor enige andere vorm van schade is
uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm
dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens
gederfde winst. Monces Media in voorts in geen geval aansprakelijk voor
vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens
overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden,
schade als gevolg van het verschaffen van een gebrekkige medewerking,
informatie of materialen door de opdrachtgever of schade wegens door Monces
Media gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk
onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

7.3
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat
de opdrachtgever na het ontstaan van de schade zo spoedig als redelijkerwijs
mogelijk is, de schade schriftelijk bij Monces Media heeft gemeld.

Artikel 8:
Overmacht

8.1 Een
tekortkoming in de nakoming van enige verplichting kan geen der partijen worden
toegerekend, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid,
die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in
het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9:
Vrijwaring

9.1 Monces
Media vrijwaart de opdrachtgever voor aanspraken van derden wegens vermeende
inbreuken op hun rechten van intellectuele eigendom. Ten aanzien van
muziekauteursrechten vrijwaart Monces Media de opdrachtgever slechts voor het
vastleggen van de auteursrechtelijk beschermde werken in de productie, zoals
aangegeven in een contract met de opdrachtgever. Er kan overeengekomen worden
dat niet Monces Media, maar opdrachtgever verantwoordelijk is voor de
muziekrechten middels contract.

9.2 De
opdrachtgever vrijwaart Monces Media voor aanspraken van derden voortvloeiend
uit het gebruik van de productie, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken
van derden in gevallen, waarin de opdrachtgever zelfstandig een bepaalde
inbreng in de productie heeft gehad, bijvoorbeeld door het voorschrijven van
bepaalde handelingen, objecten, teksten et cetera, waarvan Monces Media het
schade veroorzakend of inbreuk makend karakter in redelijkheid niet kan
beoordelen.

9.3
Marketing: De door videograaf uitgegeven waardebonnen, kortingen, prijzen en/of
acties mogen niet in combinatie worden gebruikt. Indien een klant meerdere
prijzen en/of waardebonnen heeft zal videograaf Nederland alleen de hoogste
korting toepassen.

Artikel 10:
Geschillen

10.1 De
rechter in de vestigingsplaats van Monces Media is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft
Monces Media het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter.

10.2
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 11:
Toepasselijk recht

Op elke
overeenkomst tussen Monces Media en de opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.

Artikel 12:
Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

12.1 Deze
voorwaarden zijn op te vragen op de website www.moncesmedia.com

12.2 Ingeval
van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de
Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

12.3 Van
toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die
gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

12.4 Indien
een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing. Monces Media en opdrachtgever zullen in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk
het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden
genomen.