PRivacybeleid

Monces Media, gevestigd in Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

CONTACTGEGEVENS:

www.moncesmedia.com, Zuiderkeerkring 329, 2408NZ, Alphen aan den Rijn (+31) 06 224 330 16

Voor gegevensbescherming m.b.t. Monces Media kun je terecht bij César Montilla van der Zee. Hij is te bereiken via info@moncesmedia.com

 

PERSOONSGEGEVENS DIE DOOR MONCES MEDIA WORDEN VERWERKT

Monces Media verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan hem verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

– Internetbrowser en apparaat type

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Door het (met jouw van tevoren gegeven toestemming) online delen van bijvoorbeeld een film of foto van een reportage kan het zijn dat de volgende gegevens van jou bekend zullen worden:

– ras (bijvoorbeeld huidskleur)

– godsdienst of levensovertuiging (bijvoorbeeld: het dragen van specifieke hoofdbedekking of een aan religie gerelateerd boek dat te zien is in de film)

– seksuele geaardheid

– gezondheid (bijvoorbeeld: zwangerschap, onlangs bevallen)

Een film of foto zal echter nooit zonder overleg en toestemming van de betrokkenen op de film/foto online worden geplaatst!

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar. De website en/of dienst van Monces Media heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Monces Media kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Hij raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@moncesmedia.com, dan wordt deze informatie verwijderd.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG PERSOONSGEGEVENS VERWERKT WORDEN

Monces Media verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling, aflevering of diensten

– Onlinepromotie, reclame(folder) of ander bedrijfsdrukwerk (dit betreft beeldmateriaal, waarvan altijd van te voren aan de betrokkene(n) op de film/foto toestemming is gevraagd om (online) te mogen delen)

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

– Monces Media analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren

– Monces Media verwerkt ook persoonsgegevens als hij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor zijn belastingaangifte.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Monces Media neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld Monces Media zelf) tussen zit. Monces Media gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google Analytics en haar webhost (Strato) voor het bijhouden van statistieken van zijn website(s), om zodoende beter zicht te krijgen op de informatiebehoefte van bezoekers van zijn website(s).)

 

HOE LANG PERSOONSGEGEVENS WORDEN BEWAARD

Monces Media bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hij hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieen) van persoonsgegevens: 

persoonsgegevens > Bewaartermijn 7 jaar.

Naam en adresgegevens > Bewaartermijn 7 jaar.

Onbewerkt beeldmateriaal shoots > Onbeperkt (mits om verwijdering wordt verzocht).

Bewerkt beeldmateriaal shoots > Onbeperkt (mits om verwijdering wordt verzocht).

Beeldmateriaal waarvoor door de klant toestemming is gegeven om (online) te mogen delen ter promotie van mijn activiteiten als videograaf > Onbeperkt (mits om verwijdering wordt verzocht).

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Monces Media deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

 

Hij maakt onder meer gebruik van de volgende diensten van derden, waaronder verwerkers: 

Hosting van de website (Strato) 

Partners met wie wordt samengewerkt

 

Met alle (sub)verwerkers sluit hij een (verwerkers)overeenkomst. Waar mogelijk maakt hij gebruik van verwerkers die gevestigd zijn binnen de EER. Hij ziet erop toe dat gegevens alleen worden doorgegeven aan ontvangers buiten de EER die gevestigd zijn in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land en/of waar sprake is van een Privacy Shield. 

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Monces Media gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die hij gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hij hiermee zijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Monces Media en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Monces Media een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die hij van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@moncesmedia.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Er wordt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek gereageerd. Monces Media wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging

Monces Media  neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen.  Wij hebben de volgende maatregelen genomen:

Fysieke toegangscontroles 

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord Anti-virus programma’s en regelmatige software updates 

TLS (voorheen SSL-encryptie)